ЗАПОВЕД

№ РД 18-235 / 18.01.2017 г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.14, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Заповед № РД-10-1580/24.11.2016г. на Кмета на Община Плевен и протокол № 1/21.12.2016г. от събрание на родителите от ОУ „Йордан Йовков“ - Плевен

Н А Р Е Ж Д А М :

Определям поименен състав на Обществения съвет към ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен, както следва:
Членове:
1. Анита Венциславова Хинова – родител на ученик от І б клас;
2. Даниела Аспарухова Костова – родител на ученик от V б клас;
3. Людмила Валентинова Конова-Ангелова – родител на ученик от VІ а клас;
4. Таня Борисова Борисова – родител на ученик от VІІ б клас;
5. Стоянка Христова Вашкова – представител на Община Плевен – финансиращ орган на ОУ „Йордан Йовков“.

Резервни членове:
1. Галя Максимова Иванова – родител на ученик от V в клас;
2. Силвия Руменова Тодорова – родител на ученик от ІV в клас;
3. Силвия Йовелинова Тодорова – родител на ученик от ІІ в клас;
4. Цветелина Стефанова Момчилова – родител на ученик от І в клас;
5. Харитина Иванова Хайдудова – представител на Община Плевен – финансиращ орган на ОУ „Йордан Йовков“.

Настоящата заповед да се постави на информационно табло в училището и да се публикува в интернет страницата на ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен.

ТОДОР ТРАЙКОВ
Директор на
ОУ“Й.Йовков“- Плевен

Заповед № РД 18-235 / 18.01.2017 г.

Бюджет

Публикувано в За училището

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 31.03.2020 г.

Бюджет на ОУ "Йордан Йовков" за 2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 31.12.2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 30.09.2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 31.03.2019 г.

Бюджет на ОУ "Йордан Йовков" за 2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 31.12.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 30.09.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 30.06.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 31.03.2018 г.

Бюджет на ОУ "Йордан Йовков" за 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 31.12.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 30.09.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 30.06.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 30.06.2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета в ОУ "Йордан Йовков" Плевен към 31.03.2015 г.

Баланс на бюджета за 2015 г.

Бюджет на ОУ "Йордан Йовков" за 2015 г.

Национално външно оценяване

Публикувано в За училището

Дати на провеждане на Национално външно оценяване:
IV клас

Български език и литература - 9 май 2019 г.
Математика - 10 май 2019 г.
Човекът и обществото - 14 май 2019 г.
Човекът и природата - 16 май 2019 г.

VII клас

Български език и литература - 17 юни 2019 г.
Математика - 19 юни 2019 г.
Чужд език (по желание на ученика) - 21 юни 2019 г.

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. на МОН, относно определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания

За допълнителна информация относно Националното външно оценяване и приемането на ученици в държавните и общински училища - сайт на МОН.

 

Google+