Вътрешни правила за планиране, възлагане, мониторинг и организация при провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки

Публикувано в Вътрешни правила

УТВЪРЖДАВАМ:
Венцислав Цветков,
Директор на ОУ „Йордан Йовков"

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПЛАНИРАНЕ, ВЪЗЛАГАНЕ, МОНИТОРИНГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ
ПО
ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:
ВППВМОП – Вътрешни правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществени поръчки
ЗОП - Закон за обществените поръчки;
ППЗОП - Правилника за прилагане на ЗОП;
ЗИДЗОП- Закон за изменение и допълнение на ЗОП;
ЗЗД – Закон за задълженията и договорите;
ОП - Обществена поръчка;
АОП – Агенция за обществени поръчки;
БФ – Бюджет и финанси;
СМР/СРР – Строително –монтажни работи/Строително – ремонтни работи ;
ПК – Профил на купувача.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Настоящите вътрешни правила са разработени в съответствие с чл. 8б, ал.1 от ЗОП.
/2/ ОУ „Йордан Йовков", в качеството си на публичноправна организация е Възложител на ОП по чл. 7, т. 3 от ЗОП.

ОБХВАТ
Чл. 2. Настоящите Вътрешни правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществени поръчки уреждат:
1. Редът за планиране на процедурите по възлагане на обществени поръчки.
2. Организацията, сроковете и отговорностите за провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки .
3. Редът за осъществяване на мониторинг и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки. Отчитане на извършената работа от контролиращи и/или участващи в изпълнението на договорите, чрез оказване на съдействие на изпълнителите или приемащи резултатите от изпълнение на договорите.
4. Редът за планиране, възлагане и контрол на обществените поръчки.
5. Редът на завеждане, съхранение и ползване на документацията по възлагане на обществените поръчки, включително и документацията по контрола на изпълнението на договорите за обществени поръчки.

Чл. 3. Вътрешните правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществени поръчки се прилагат при извършване на строителство, доставки, осъществяване на услуги или провеждане на конкурс за проект, при които се разходват бюджетни или извънбюджетни средства.

Чл. 4. /1/ В настоящите Вътрешни правила са определени:
1. Отговорностите на длъжностните лица при подготовка, стартиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
2. Действията и отговорностите на длъжностните лица във връзка със сключване на договори, във връзка с проведени процедури за обществени поръчки.
3. Задълженията на служителите, контролиращи и/или участващ и в изпълнението на договорите
4. Задължения на длъжностните лица за водене, съхранение и ползване на документацията по възлагане на обществените поръчките.
/2/ Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица, които имат задължения по изпълнението на дейностите, включени в нея.
/3/ Вътрешните правила се прилагат съвместно с утвърдените Правила и процедури, определени от Системата за финансово управление и контрол /СФУК/ в училището.

Чл. 5. При разработването на Вътрешните правила са отчетени изискванията на:
1. Закона за обществените поръчки /ЗОП/;
2. Търговския закон /ТЗ/;
3. Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/
4. Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ
Чл. 6. Целта на настоящите ВППВМОП е уреждане на управлението на процеса за разходване на бюджетните средства чрез обществени поръчки за доставки, услуги и строителство.

Чл. 7. Тези правила регламентират административното взаимодействие както в сферата на приложение на ЗОП и ЗИДЗОП, така и в хипотезите на разходване на бюджетни средства извън приложното поле на нормативната уредба на обществените поръчки, т.е. под праговете по чл.14, ал.5 от ЗОП.

Чл. 8. Основните принципи при възлагане на обществени поръчки са:
- публичност и прозрачност;
- свободна и лоялна конкуренция;
- равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ
Чл. 9. /1/ Вътрешните правила определят организацията и дейността по планирането, подготовката, провеждането и мониторинга на процедурите за възлагане на обществени поръчки, по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), реда и условията за осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол по отношение на всеки етап / фаза от възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, в синхрон и координация с правилата и нормите, разписани в действащата „Система за финансово управление и контрол" на Община Плевен.
/1/ Вътрешните правила се прилагат при разходване на бюджетни средства във всички случаи, при които ОУ „Йордан Йовков" е Възложител по смисъла на чл. 7, т. 3 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 10. /1/ Възлагането на обществени поръчки се провежда в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
/2/ Обществените поръчки, попадащи в стойностните граници на чл.14, ал.1 и ал.3 от ЗОП се възлагат, в зависимост от обекта и специфичните им характеристики чрез регламентираните в чл.16 от ЗОП видове процедури.
/3/ Процедурите по чл.14, ал.4 от ЗОП се провеждат по условията и реда на Глава VIII "а" от ЗОП.
/4/ При наличие на някоя от хипотезите, попадащи в стойностите по чл.14, ал.5 от ЗОП, обществените поръчки могат да бъдат възложени и без провеждане на някоя от формалните процедури, при спазване на условията и изискванията, регламентирани в настоящите правила.

Чл. 11. Предварителният контрол за законосъобразност на всички документи и действия свързани със финансовата дейност по провеждане на процедурите по ЗОП и под праговете по чл.14, ал.5 от ЗОП, както и извършването и одобряването или отхвърлянето на предложенията по поемането на задължения или извършване на разход се осъществява от вътрешния финансов контрольор на Община Плевен в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 12. Общият контрол за реализиране на реда и условията, регламентирани с настоящите правила се осъществява от директора на ОУ „Йордан Йовков".

II. ПУБЛИЧНАОСТ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Чл. 13. На Интернет страницата на ОУ „Йордан Йовков" е създаден обособен раздел „Профил на купувача", в който се публикуват всички документи свързани с ОП.

Чл. 14. Разделът „Профил на купувача" съдържа:
1. Настоящите вътрешни правила.
2. Досиета на отделните ОП, които съдържат цялата информация свързана с откриване, избор на изпълнител и изпълнение на всяка ОП, публикувана в първия работен ден следващ деня на изпращане на информацията в АОП;
3. Лице за контакти; номер на телефон, пощенски адрес и електронен адрес;
4. Други документи и информация, определени с правилника за прилагане на закона.

Чл. 15. Досието на всяка обществена поръчка съдържа:
1. Предварителни обявления; документациите за участие в процедурите, вкл. решението за откриване на процедурата и публикуваното в Регистъра за обществени поръчки обявление за обществена поръчка;
2. Публичните покани по чл. 101б, заедно с приложенията към нея;
3. Поканите за представяне на оферти при ограничена процедура и договаряне с обявление;
4. Разясненията по документациите за участие;
5. Становищата на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки по запитвания на възложителя и одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертните становища от осъществявания предварителен контрол върху процедури за възлагане на обществени поръчки;
6. Решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал.1 и променената документация за участие;
7. Решенията по чл. 38 за завършване на процедурите;
8. Протоколите на комисиите за провеждане на процедурите;
9. Информация за датите на освобождаване на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;
10. Договорите за обществени поръчки без информацията, посочена като конфиденциална в съответствие с чл. 33, ал. 5;
11. Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;
12. Документите, които удостоверяват приемане на работата и които съгласно договорите са основание за извършване на междинни и на окончателни плащания;
12. Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки, включително за авансовите плащания;
13. Информация за основанието и датата за приключване или за прекратяване на договорите;
14. Информация за датата на освобождаване на гаранциите за изпълнение на всеки договор;
15. Информация за прекратените процедури.

Чл. 16. За срок за публикуване на информацията в „Профила на купувача" се приемат сроковете регламентирани в чл. 8б, ал. 4 от ЗИДЗОП.

Чл. 17. Заедно с решението за откриване на процедура в АОП се изпраща и информация за адреса на хипервръзката към информацията съдържаща се в профила на купувача.

Чл. 18. /1/ Директорът утвърждава вътрешни правила за поддържането на профил на купувача.
/2/ Вътрешните правила по ал. 1 се публикуват в Профила на купувача заедно със заповедта, определяща отговорниците за изпълнението на дейностите по осигуряване на публичност на процедурите по ЗОП.

ІIІ. ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ
Чл. 19. Ежегодно, с разработване на бюджета за съответната календарна година, въз основа на мотивирани и обосновани заявки от учители или служители, се планират средства за обществени поръчки.

Чл. 20. /1/ Всяка година директорът подава заявка до Община Плевен за потребността от провеждане на процедура по ЗОП.
/2/ Заявката има следното съдържание:
а) подробно описание на обект на поръчката;
б) приблизителна стойност на поръчката;
в) приблизителна начална дата за стартиране подготовката на процедурата;
г) периода, в който трябва да се реализира договора по обществената поръчка.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Чл. 20. След приемане на бюджета на Община Плевен, учебното заведение получава актуална информация от Дирекция „Бюджет, финанси и местни данъци и такси" за финансово обезпечаване на заявката за възлагане на обществените.

Чл. 21. До утвърждаване бюджета на училището разходите за финансиране на належащи и неотложни ремонти, доставки и услуги се извършват въз основа решение на Директора.

ІV. ПОДГОТОВКА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ

Чл. 22. За откриване на процедура за строителство, главният счетоводител представя предложение до директора, неразделна част от което са:
- количествена сметка с ориентировъчна стойност;
- технически изисквания;
- минимални изисквания към кандидатите – разрешения за извършване на дейността, сертификати, лицензии, застраховки и квалификация и др. (в случай, че са необходими за изпълнение на поръчката);
- специфични критерии за оценка (ако има такива).

Чл. 23. За откриване на процедура за доставка, главният счетоводител представя предложение до директора, неразделна част от което са:
- количество на стоките, предмет на поръчката (включително и при обособени позиции);
- технически характеристики в зависимост от предмета на поръчката;
- условия на доставката;
- специфични критерии за оценка (ако има такива).

Чл. 24. За откриване на процедура за услуги, главният счетоводител представя предложение до директора, неразделна част от което са:
- общо описание на предмета на поръчката;
- основни дейности, свързани с изпълнението на поръчката;
- време и място за изпълнение на поръчката;
- минимални изисквания към техническите възможности и професионалната квалификация на участника;
- специфични критерии за оценка (ако има такива);

ОТКРИВАНЕ ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ
Чл. 25. При наличие на условия за възлагане на обществена поръчка чрез процедури на договаряне по чл. 84 и чл.90 от ЗОП, заявителят прави предложение и за лицата (физически, юридически и/или техни обединения), до които да се изпратят покани за участие.
Чл. 26. /1/ При подбор на кандидатите, до които ще бъдат отправени покани за участие в процедури на договаряне по ЗОП, се имат предвид следните критерии:
- да са специализирани в предмета на обществената поръчка;
- да имат доказан опит в областта, предмет на обществената поръчка;
- да разполагат със специалисти и да имат необходимото оборудване за изпълнение на обществената поръчка.
/2/ В зависимост от предмета на поръчката, могат да се определят и допълнителни критерии за допустимост на кандидатите и направените от тях оферти, съответно – за оценка на кандидатите и/или офертите.

V. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ. 16 ОТ ЗОП
Чл. 27. /1/ Решенията и обявленията за откриване на процедури за провеждане на обществени поръчки и документацията, съдържаща указания към кандидатите/участниците, се изготвят от комисия за подготовка на процедура за възлагане на обществена поръчка, определена със заповед на директора.
/2/ Когато предметът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, се обявява, че поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
/3/ Решенията и обявленията заедно с документацията за всяка обществена поръчка се утвърждават от директора.
/4/ Председателят на комисията по ал. 1 изпраща по електронен път и на хартиен носител до Агенцията по обществени поръчки решението и обявлението за откриване на процедурата по възлагане на обществената поръчка за вписване в Регистъра за обществени поръчки.
/4/ В тридневен срок от утвърждаването на документацията от директора, председателя на комисията по ал. 1 публикува решението и обявлението в местен или национален вестник.
/5/ Информацията по ал. 1 се публикува в „Профила на купувача" в първия работен ден следващ деня на изпращане на информацията в АОП.
/6/ Решенията по обявените процедури се завеждат в книгата за регистриране заповедите на Директора.

Чл. 28. Всички действия на възложителя към кандидатите или участниците, както и действията на участниците и кандидатите към възложителя са в писмен вид.

Чл. 29. Участниците/кандидатите могат да представят своите писма и уведомления чрез факс, препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакти, посочено в обявлението за обществената поръчка.

Чл. 30. /1/ Подадените оферти за участие във всяка отделна процедура се регистрират във входящия дневник, като се записват данни за: предмета на поръчката, обособената позиция, за която се подава офертата (при процедура с обособени позиции), наименование на участника/кандидата, адрес за кореспонденция, телефон факс и/ или електронен адрес. Върху всеки плик се поставя входящ номер, дата и час.
/2/ Офертите могат да се подават и по пощата, чрез препоръчано писмо с обратна разписка.
/3/ За дата и час на получаване, се счита датата и часа на получаване в учебното заведение, удостоверено с подписа на служителя, получил и завел във входящия дневник офертата.
/4/ Депозираните оферти се съхраняват в метална каса до деня и часа, определени за провеждане на процедурата.

Чл. 31. /1/ Директорът на учебното заведение назначава със заповед комисия за разглеждане и оценяване и класиране на офертите и определя нейния председател.
/2/ Съставът на комисията се състои най-малко от пет члена, един от които задължително е правоспособен юрист.

Чл. 32. /1/ При подготовката на процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва експерт, който има професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката
/2/ Експертът участва в изработването на техническите спецификации, в методиката за оценка на офертите, в документацията за участие в процедурата, както и на конкурсните програми при конкурсите за проект.
/3/ Когато ОУ „Йордан Йовков" не разполага със служител, отговарящ на изискванията за професионална компетентност, се осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 или други лица с необходимата компетентност.
/4/ Външните експерти по ал. 1 не могат да бъдат включвани в комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, съответно в журито на конкурс за проект, нито да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника
информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.
/5/ При открита процедура комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка се назначава след изтичане на срока за приемане на оферти, а при ограничена процедура, състезателен диалог или процедури на договаряне - след изтичане на срока за приемане на заявленията за участие.

Чл. 33. В деня и часа, определени за провеждане на процедурата, офертите и списък на кандидатите/участниците подали оферти се предоставят на председателя на комисията.

Чл. 34. Комисията отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който попада в хипотезите на чл.47 ал.1 от ЗОП, включително новите хипотези по т.4 и т.5 (наличие на задължения по чл. 162 ал.2 т.1 от ДОПК и задължения към подизпълнители)

Чл. 35. /1/ Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира в съответствие с предварително определените показатели, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател, съгласно документацията на съответната процедура.
/2/ Не може да се използва отложено/разсрочено плащане като показател за оценка,

Чл. 36. /1/ При процедури на договаряне, направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.
/2/ Комисията предлага за отстраняване и не провежда преговори с участници, които не отговарят на изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие.
/3/ Не може да бъде критерий за подбор специализиран оборот или брой изпълнени договори.
/4/ След провеждане на договарянето, комисията изготвя проект на Решение за класиране на участниците в процедурата и определяне на изпълнител, с който да бъде сключен договор.

Чл. 37. /1/ Класираните участници/кандидати, както и участниците/ кандидатите, отстранени от участие в процедурата, се уведомяват писмено в тридневен срок.
/2/ Уведомителните писма се изготвят от председателят на комисията и се подписват от директора.

Чл. 38. Контролът за за спазването на сроковете при провеждане на процедури по ЗОП и ППЗОП се осъществява от главния счетоводител.

Чл. 39. Главният счетоводител уведомява Агенцията по обществени поръчки в 7-дневен срок от сключване на договор.

Чл. 40. Директорът или упълномощено от него със заповед лице:
- Представя при поискване от изпълнителния директор на АОП на информация, свързана с проведени процедури по ЗОП.
- Информира АОП в 14-дневен срок при постановяване със съдебно решение на неизпълнение на договор.
- Изпраща до изпълнителния директор на АОП копия от влезли в сила определения и решения на ВАС, постановени при обжалване на актове на Комисията за защита на конкуренцията.
- Уведомява АОП и участниците в процедурата за прекратяване на обществена поръчка в предвидените в ЗОП срокове и случаи.
- Осъществява други действия, посочени в ЗОП, ППЗОП.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ.14, АЛ. 4 ОТ ЗОП
Чл. 41. Съгласно чл. 14 ал. 4 от ЗОП Възложителите могат да не провеждат процедури, но са длъжни да прилагат условията и реда на глава осем „а" при обществени поръчки на стойност без ДДС:
1. За строителство - от 60 000 лв. до 264 000 лв.
2. За доставки или услуги от 20 000 лв. до 66 000 лв.

Чл. 42. Не се допуска разделяне на предмета на поръчката с цел заобикаляне на праговете по чл. 14, ал. 4 от ЗОП.

Чл. 43. /1/ При възлагане на поръчки по чл. чл. 14 ал. 4 от ЗОП, възложителят събира оферти с публикуване на покана.
/2/ Поканата се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, и съдържа информация за:
1. наименование и адрес на възложителя;
2. обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране;
3. кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и количество или обем;
4. критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий икономически най-изгодна оферта - и методика за оценка на офертата;
5. срок и място за получаване на офертите;
6. дата, час и място на отваряне на офертите;
7. уеб адрес на раздела „Профил на купувача", където може да се види досието на поръчката.
/3/ Поканата се изготвя от комисия, назначена със заповед на директора
/4/ Поканата се подписва от директора.

Чл. 44. /1/ Възложителят в един и същи ден публикува поканата на Портала за обществени поръчки и в профила на купувача. В профила на купувача заедно с поканата се публикуват и приложенията към нея.
/2/ В деня на публикуването възложителят изпраща съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване и може да я изпрати и до избрани от него лица, без да променя условията по чл. 43, ал. 2 от настоящите правила. В съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала.
/3/ Срокът за получаване на офертите не може да бъде по-кратък от 7 работни дни и започва да тече от деня, който следва деня на публикуването на поканата в профила на купувача.
/4/ Възложителят е длъжен отново да приложи реда за събиране на оферти по ал. 1 - 3, когато поканата е оттеглена поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия.
/5/ При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

Чл. 45. /1/ Офертата трябва да съдържа най-малко:
1. данни за лицето, което прави предложението;
2. техническо предложение;
3. ценово предложение;
4. срок на валидност на офертата.
/2/ Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.
/3/ Офертите се завежда в деловодството по реда на получаването им.

Чл. 46. /1/ Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия, определена със заповед на директора.
/2/ Съставът на комисията се състои най-малко от пет члена.
/3/ В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.
/4/ След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл.35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП.

Чл. 47. /1/ Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
/2/ След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.
/3/ Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците.
/4/ Протоколът се представя на директора за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача
/5/ Протоколът по ал. 3 съдържа най-малко следната информация:
- дата на отваряне на офертите;
- брой на събраните оферти и наименования на лицата, които ги предлагат;
- резултатите от разглеждането и оценката на офертите;
- предложение за избор на класирания на първо място;
- имената и подписите на длъжностните лица.
/6/ Утвърденият протокол и подписаната от главния счетоводител заявка за поемане на задължение са основание за подготвяне на договор и/или възлагателно писмо за доставки и услуги.

Чл. 48. /1/ Възложителите могат да възлагат обществени поръчки по чл. 41 чрез процедура на договаряне без обявление само когато:
1. откритата или ограничената процедура е прекратена по чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП и първоначално обявените условия не са съществено променени;
2. възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт;
3. е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление;
4. са необходими допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, ако смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането;
5. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:
а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;
б) общата стойност на поръчките, с които се възлагат допълнителни услуги или строителство, не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка;

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 14, АЛ. 5 ОТ ЗОП
Чл. 49. /1/ Съгласно чл. 14 ал. 5 от ЗОП, Възложителите не са длъжни да прилагат процедурите по закона и условията и реда на глава осем „а" при обществени поръчки на стойност без ДДС:
1. За строителство – под 60 000 лв.
2. За доставки или услуги – под 20 000 лв.
3. За конкурс за проект – под 66 000 лв.
/2/ В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 възложителите могат да не сключват писмен договор, като доказват разхода чрез първичните платежни документи.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНИ И НЕОТЛОЖНИ ПОРЪЧКИ
Чл. 50. /1/ При необходимост от извънредни, неотложни и аварийни дейности, главният счетоводител изготвя доклад до директора на учебното заведение, в който описва проблема, възможните решения, описание на дейностите, които следва да се извършат и предложения относно потенциалните изпълнители на тези дейности.
/2/ Към доклада се прилагат: предписания на контролни органи, констативни протоколи и други приложими доказателства относно неотложността на действията, които следва да се предприемат.

Чл. 51. /1/ Директорът със заповед определя фирмата изпълнител на съответната поръчка и комисия, която да контролира изпълнението на дейностите по нея.
/2/ Комисията по ал. 1 съставя протокол и го представя за утвърждаване на директора.

VI. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Чл. 52. /1/ В качеството си Възложител, директорът сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.
/2/ При сключване на договор класираният на първо място участник представя:
1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и
2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, освен в случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2.
/3/ Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на ал. 1 и 2 с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:
1. откаже да сключи договор;
2. не представи някой от документите по ал. 2;
3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5.
/4/ Възложителят публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 договора и допълнителните споразумения към него.

Чл. 53. Договорът се сключва в едномесечен срок от влизане в сила на решението за определяне на изпълнител, но не по-рано от 14 дни след уведомяването на участниците/кандидатите.

Чл. 54. Изменение на договор за проведена процедура се допуска при условията на чл. 43 от ЗОП.

Чл. 55. /1/ Не по-късно от 30 дни след сключване на договор за възлагане на обществена поръчка или рамково споразумение, главният счетоводител изпраща в Агенцията по обществени поръчки информация за сключването на съответния договор или споразумение за вписване в Регистъра на обществените поръчки.
/2/ В срок до 31 март на всяка година, следваща отчетната, главният счетоводител изпраща обобщена информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП, за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл.14, ал.3 и ал.4.

Чл. 56. Контролът по изпращането на информацията до АОП се осъществява от помощник директора по АСД .

VII. СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ВРЕМЕ И МЯСТО
Чл. 57. /1/ До изтичане срока за подаване на офертите / предложенията, документация по подготовката на поръчката се съхранява в заключена метална каса в счетоводството.
/2/ По време на работата на комисията, документацията, заедно с постъпилите оферти/предложения, се съхранява от председателя на комисията.
/3/ След приключване на работата на комисията, до определяне на изпълнител с решение, респ. прекратяването й, цялата документация по провежданата процедура се съхранява от председателя на комисията.
/4/ Съхранението на документацията в хода на провеждане на процедурата се извършва по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на приложените документи.

ДОСИЕ
Чл. 58. /1/ За всяка обществена поръчка се съставя досие, което съдържа всички документи, съставени във връзка с нейното възлагане, провеждане и изпълнение.
/2/ Досиетата на всички поръчки се съхраняват от касиер-счетоводителя.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
Чл. 59. Възложителят е длъжен да съхранява всички документи, свързани с възлагане на поръчките, за срок три години след приключване изпълнението на договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящите вътрешни правила са разработени на основание чл.22г от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
§ 2. Настоящите вътрешни правила влизат в сила след утвърждаванито им със заповед на директора.
§ 3. За случаите, непредвидени в настоящите вътрешни правила се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, други нормативни актове, уреждащи подобни въпроси, както и издаваните въз основа на тях вътрешни актове и разпореждания на директора.

Google+