Заповед № РД 18-172/12.01.2015 г., относно определяне на отговорни лица за поддържане профил на купувача

Публикувано в Вътрешни правила

ЗАПОВЕД
№ РД 18-172
12.01.2015 година

На основание чл. 147 ал. 1, т. 1 от ППЗНП, във връзка с чл. 22г от Закона за обществените поръчки (Обн. - ДВ, бр. 28 от 06.04.2004 г.; в сила от 01.10.2004 г., посл.  изм. и доп., бр. 40 от 13.05.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.), чл. 4 и чл. 5 от Вътрешните правила за поддържане на профил на купувача (ВПППК) на Основно училище „Йордан Йовков“ – Плевен, утвърдени със заповед № РД 18-171/12.01.2015 г.

О П Р Е Д Е Л Я М

1. Зорка Ненчева, на длъжност „Учител по Информационни технологии и физика“ за лице, отговорно за поддържане на профил на купувача със следните задължения:

- Създава и поддържа профил на купувача, който представлява обособена част от електронната страница на училището;
- Ежемесечно до пето число актуализира публикуваните данни;
- Публикува документите по чл. 6 от ВПППК;
- Документите по чл. 6 от настоящите вътрешни правила и документациите за участие се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в Агенцията за обществени поръчки и/или публикуването им в Регистъра на обществените поръчки.;
- Документите по чл. 9 от ВПППК се публикуват в 30-дневен срок;
- Документите и информацията по чл. 10, ал. 1 от ВПППК, които се отнасят до конкретна обществена поръчка се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаването. Самостоятелният раздел се поддържа в профила на купувача, съгласно определените в чл. 10, ал. 2 от ВПППК срокове;
Извън случаите по чл. 10, ал. 2, документите и информацията по чл. 6 от ВПППК се поддържат в профила на купувача, съгласно определените в чл. 11 срокове.

2. Определям Ирена Стоянова, на длъжност  „Касиер, счетоводство“ за лице отговорно за провеждането на обществените поръчки в Основно училище „Йордан Йовков“ – Плевен, със следните задължения:
- Съвместно с главния счетоводител докладва на директора за необходимостта от провеждането на планирани обществени поръчки;
- След стартиране на обществена поръчка изготвя съответната тръжна документация;
- След утвърждаване на тръжната документация от директора, чрез електронния подпис на училището я публикува в РОП на АОП;
- В деня на публикуване на тръжната документация в РОП на АОП с приемо-предавателен протокол я предава на лицето по т. 1 от настоящата заповед.
- Лицето, отговорно за поддържането на профил на купувача я публикува в профила на купувача най-късно на следващия работен ден, по реда  и начина определени в раздел ІІІ от ВПППК.
- При установени несъответствия, лицето по т. 2 от настоящата заповед незабавно информира директора, за вземане на решение за начина на отстраняване на несъответствията;
- До 25-то число на месеца извършва мониторинг на профила на купувача;
- Веднъж годишно докладва на директора за състоянието на профила на купувача.

Настоящата заповед да се връчи на лицата за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Стефан Туцев, на длъжност „Помощник директор по АСД“.

ВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТКОВ:
ДИРЕКТОР НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ЙОРДАН ЙОВКОВ“ - ПЛЕВЕН

Google+