Заповед № РД 18-171/12.01.2015 г., относно утвърждаване на вътрешни правила за поддържане профил на купувача

Публикувано в Вътрешни правила

ЗАПОВЕД
№ РД 18-171
12.01.2015 година

На основание чл. 147 ал. 1 т. 1 от ППЗНП, във връзка с чл. 22г от Закона за обществените поръчки (Обн. - ДВ, бр. 28 от 06.04.2004 г.; в сила от 01.10.2004 г., посл.  изм. и доп., бр. 40 от 13.05.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача на ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен, Приложение № 1, неразделна част от заповедта.
Вътрешните правила за поддържане на профил на купувача да бъдат доведени до знанието на отговорните длъжностни лица.

Вътрешните правила да бъдат публикувани на страницата на ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен, в раздел „Профил на купувача”, не по-късно от 7 работни дни от издаването на заповедта.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Стефан Туцев, на длъжност „Помощник директор по АСД“.

ВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТКОВ:
ДИРЕКТОР НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ЙОРДАН ЙОВКОВ“ - ПЛЕВЕН

Google+