Прием на ученици в V-ти клас

Публикувано в Прием на ученици

ОУ “Йордан Йовков” предлага прием за пети клас - непрофилирано обучение с продължаващо  изучаване на английски език и целодневна организация на образователния процес.

Необходими документи:

- Заявление за приемане в V-ти клас;
- Копие от акта за раждане на детето;
- Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (ІV клас);
- Удостоверение за преместване /издадено от училището, от което идва ученика/.

Подаване на документи:

Заявления се приемат всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа в канцеларията на училището.

Целодневно обучение:

Освен задължителните учебни часове предвидени в учебния план, целодневното обучение включва и часове по:

- самоподготовка - подготовка за учебните часове, за писмени работи и тестове, писане на домашни, допълнителни упражнения и задачи по различни учебни предмети, индивидуална работа и др.
- занимания по интереси - възможност за игри и развлечения, беседи и дискусии по актуални теми;
- организиран отдих и спорт – игри и състезания по различни видове спорт на спортните площадки и във физкултурния салон на училището.

За надграждане знанията на учениците е предвидена задължителноизбираема подготовка.

Google+