ЗАПОВЕД

№ РД 18-235 / 18.01.2017 г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.14, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Заповед № РД-10-1580/24.11.2016г. на Кмета на Община Плевен и протокол № 1/21.12.2016г. от събрание на родителите от ОУ „Йордан Йовков“ - Плевен

Н А Р Е Ж Д А М :

Определям поименен състав на Обществения съвет към ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен, както следва:
Членове:
1. Анита Венциславова Хинова – родител на ученик от І б клас;
2. Даниела Аспарухова Костова – родител на ученик от V б клас;
3. Людмила Валентинова Конова-Ангелова – родител на ученик от VІ а клас;
4. Таня Борисова Борисова – родител на ученик от VІІ б клас;
5. Стоянка Христова Вашкова – представител на Община Плевен – финансиращ орган на ОУ „Йордан Йовков“.

Резервни членове:
1. Галя Максимова Иванова – родител на ученик от V в клас;
2. Силвия Руменова Тодорова – родител на ученик от ІV в клас;
3. Силвия Йовелинова Тодорова – родител на ученик от ІІ в клас;
4. Цветелина Стефанова Момчилова – родител на ученик от І в клас;
5. Харитина Иванова Хайдудова – представител на Община Плевен – финансиращ орган на ОУ „Йордан Йовков“.

Настоящата заповед да се постави на информационно табло в училището и да се публикува в интернет страницата на ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен.

ТОДОР ТРАЙКОВ
Директор на
ОУ“Й.Йовков“- Плевен

Заповед № РД 18-235 / 18.01.2017 г.

Google+