Състав на Обществения съвет

Публикувано в Обществен съвет

Състав на Обществения съвет към ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен, определен със заповед № РД 12-220 / 13.01.2022 г.

Членове:

 1. Десислава Илиева Карапанова – родител на ученици от ІV б;
 2. Валерия Ивайлова Хитова – родител на ученици от ІII б клас;
 3. Мария Събева Цонкова – родител на ученик от ІV б клас;
 4. Мариян Тошков Тодоров – родител на ученик от VII в клас;
 5. Мария Тодорова Атанасова – представител на Община Плевен – финансиращ орган на ОУ „Йордан Йовков“.

Резервни членове:

 1. Силвия Руменова Тодорова – родител на ученик от V а клас;
 2. Харитина Иванова Хайдудова – представител на Община Плевен – финансиращ орган на ОУ „Йордан Йовков“.                    

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.14, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Заповед № РД-10-334/20.03.2020г. на Кмета на Община Плевен, протокол от събрание на родителите от ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен от 19.12.2019 г. за избор на членове на обществен съвет.

Промени в състава на Обществения съвет

Публикувано в Обществен съвет

Състав на Обществения съвет към ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен, определен със заповед № РД 12-220 / 13.01.2022 г.:

Членове:

 1. Десислава Илиева Карапанова – родител на ученици от ІV б;
 2. Валерия Ивайлова Хитова – родител на ученици от ІII б клас;
 3. Мария Събева Цонкова – родител на ученик от ІV б клас;
 4. Мариян Тошков Тодоров – родител на ученик от VII в клас;
 5. Мария Тодорова Атанасова – представител на Община Плевен – финансиращ орган на ОУ „Йордан Йовков“.

Съставът на Обществения съвет е определен на основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.14, ал.1, чл. 15, ал.1, т.1 и т. 5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Заповед № РД-10-334/20.03.2020г. на Кмета на Община Плевен и протокол от събрание на родителите от ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен от 19.12.2020 г. за избор на членове на обществен съвет.

Състав на Обществения съвет

Публикувано в Обществен съвет

Състав на Обществения съвет към ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен, определен със заповед № РД 12-172 / 22.01.2021 г.:

Членове:
1. Десислава Илиева Карапанова – родител на ученици от ІI б и IV б клас;
2. Веселина Ценкова Ценова – родител на ученик от VI в клас;
3. Валерия Ивайлова Хитова – родител на ученици от І б и VII г клас;
4. Мариян Тошков Тодоров – родител на ученик от V в клас;
5. Мария Тодорова Атанасова – представител на Община Плевен – финансиращ орган на ОУ „Йордан Йовков“.

Съставът на Обществения съвет е определен на основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.14, ал.1, чл. 15, ал.1, т.1 и т. 5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Заповед № РД-10-334/20.03.2020г. на Кмета на Община Плевен и протокол от събрание на родителите от ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен от 19.12.2020 г. за избор на членове на обществен съвет.

Състав на Обществения съвет

Публикувано в Обществен съвет

Състав на Обществения съвет към ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен, определен със заповед № РД 12-419 / 24.03.2020 г.:

Членове:
1. Десислава Карапанова – родител на ученици от ІI б и IV б клас;
2. Веселина Ценова – родител на ученик от VI в клас;
3. Валерия Хитова – родител на ученици от І б и VII г клас;
4. Цветелина Момчилова – родител на ученик от IV в клас;
5. Мария Атанасова – представител на Община Плевен – финансиращ орган на ОУ „Йордан Йовков“.

Резервни членове:
1. Мариян Тодоров – родител на ученик от V в клас;
2. Таня Дулева – родител на ученик от ІV б клас;
3. Мария Цонкова – родител на ученик от ІІ б клас;
4. Силвия Тодорова – родител на ученик от IIІ а клас;
5. Харитина Хайдудова – представител на Община Плевен – финансиращ орган на ОУ „Йордан Йовков“.

Съставът на Обществения съвет е определен на основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.14, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, в съответствие със Заповед № РД-10-334/20.03.2020г. на Кмета на Община Плевен и протокол от събрание на родителите от ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен от 19.12.2020 г. за избор на членове на обществен съвет.

Обществен съвет

Публикувано в Обществен съвет

ЗАПОВЕД

№ РД 18-235 / 18.01.2017 г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.14, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Заповед № РД-10-1580/24.11.2016г. на Кмета на Община Плевен и протокол № 1/21.12.2016г. от събрание на родителите от ОУ „Йордан Йовков“ - Плевен

Н А Р Е Ж Д А М :

Определям поименен състав на Обществения съвет към ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен, както следва:
Членове:
1. Анита Венциславова Хинова – родител на ученик от І б клас;
2. Даниела Аспарухова Костова – родител на ученик от V б клас;
3. Людмила Валентинова Конова-Ангелова – родител на ученик от VІ а клас;
4. Таня Борисова Борисова – родител на ученик от VІІ б клас;
5. Стоянка Христова Вашкова – представител на Община Плевен – финансиращ орган на ОУ „Йордан Йовков“.

Резервни членове:
1. Галя Максимова Иванова – родител на ученик от V в клас;
2. Силвия Руменова Тодорова – родител на ученик от ІV в клас;
3. Силвия Йовелинова Тодорова – родител на ученик от ІІ в клас;
4. Цветелина Стефанова Момчилова – родител на ученик от І в клас;
5. Харитина Иванова Хайдудова – представител на Община Плевен – финансиращ орган на ОУ „Йордан Йовков“.

Настоящата заповед да се постави на информационно табло в училището и да се публикува в интернет страницата на ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен.

ТОДОР ТРАЙКОВ
Директор на
ОУ“Й.Йовков“- Плевен

Заповед № РД 18-235 / 18.01.2017 г.

Google+