ЗАПОВЕД

№ РД 18-235 / 18.01.2017 г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.14, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Заповед № РД-10-1580/24.11.2016г. на Кмета на Община Плевен и протокол № 1/21.12.2016г. от събрание на родителите от ОУ „Йордан Йовков“ - Плевен

Н А Р Е Ж Д А М :

Определям поименен състав на Обществения съвет към ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен, както следва:
Членове:
1. Анита Венциславова Хинова – родител на ученик от І б клас;
2. Даниела Аспарухова Костова – родител на ученик от V б клас;
3. Людмила Валентинова Конова-Ангелова – родител на ученик от VІ а клас;
4. Таня Борисова Борисова – родител на ученик от VІІ б клас;
5. Стоянка Христова Вашкова – представител на Община Плевен – финансиращ орган на ОУ „Йордан Йовков“.

Резервни членове:
1. Галя Максимова Иванова – родител на ученик от V в клас;
2. Силвия Руменова Тодорова – родител на ученик от ІV в клас;
3. Силвия Йовелинова Тодорова – родител на ученик от ІІ в клас;
4. Цветелина Стефанова Момчилова – родител на ученик от І в клас;
5. Харитина Иванова Хайдудова – представител на Община Плевен – финансиращ орган на ОУ „Йордан Йовков“.

Настоящата заповед да се постави на информационно табло в училището и да се публикува в интернет страницата на ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен.

ТОДОР ТРАЙКОВ
Директор на
ОУ“Й.Йовков“- Плевен

Заповед № РД 18-235 / 18.01.2017 г.

Бюджет

Публикувано в За училището

Национално външно оценяване

Публикувано в За училището

Дати на провеждане на Национално външно оценяване:
IV клас

Български език и литература - 7 май 2015 г.
Математика - 8 май 2015 г.
Човекът и обществото - 12 май 2015 г.
Човекът и природата - 13 май 2015 г.

VII клас

Български език и литература - 20 май 2015 г.
Математика - 22 май 2015 г.
КОО "Обществени науки, гражданско образование и религия" - 26 май 2015 г.
Чужди езици - 27 май 2015 г.
КОО "Природни науки и екология" - 28 май 2015 г.

Заповед № РД09-1361/29.08.2014 г., относно определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2014/2015 година

График на дейностите по приемането на ученици в държавните и общински училища за учебната 2015/2016 г., съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г.

Заповед РД 09-128/28.01.2015 г. и на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени:
- Изисквания за провеждане на НВО в ІV клас през учебната 2014/2015 г. (Приложение 1)
- Изисквания за провеждане на НВО в VІІ клас през учебната 2014/2015 г. (Приложение 2)
- Изисквания за провеждане на НВО в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2014/2015 г. (Приложение 3)
- Номенклатура на учениците със СОП (Приложение 4)
- Инструктаж за учителите консултанти на ученици със СОП (Приложение 5)

За допълнителна информация относно Националното външно оценяване и приемането на ученици в държавните и общински училища - сайт на МОН.

 

Google+