Информация за седмокласниците

Информация за учениците, които ще кандидатстват след VII клас
Днес стартират дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавни и общински училища за учебната 2015/2016 година.
За предстоящата 2015/2016 учебна година, на територията на област Плевен  ще се проведат следните изпити:

1. Тест по български език и литература – 20.05.2015 г.;

2. Тест по математика – 22.05.2015 г.;

3. Изпит за проверка на способностите по Изобразително изкуство - 04.06.2015 г.

Начало на изпитите – 10.00 часа.

Изпитите по БЕЛ и по математика се състоят от два модула. Продължителността на изпита по първи модул е 60 минути, а допълнителния модул - е с продължителност – 90 минути.

Максималният общ резултат от двата модула е 100 точки, като за първи модул максималният брой точки е 65, а за втория – 35 т.  Възможно е да кандидатствате  само с оценката  от първия модул, но резултатът приравнен към общия брой точки -100,  ще намали бала за участие в класирането.

Приемните изпити се полагат на територията на областта и в училището, в което ученикът завършва VІІ клас. Такса за изпитите по БЕЛ и по математика не се заплаща. При кандидатстване за определени специалности в професионални гимназии за учебната 2015/2016 година е необходимо освен посочените по т.1 и т.2 да се положи и изпит за проверка на способностите (изобразително изкуство).                  

Изпитът по изобразително изкуство ще се проведе в OУ „Йордан Йовков” гр. Плевен, ул. „П. Каравелов” №22. Продължителността на изпита е 5 астрономически часа.

Съгласно графика за дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища за учебната 2015/2016 година, подаването на заявления за полагане на изпит за проверка на способностите е в периода от 07-13 май 2015 година.

Заявлението за допускане до изпит за проверка на способностите и бележката, доказваща внесената сума в банката се подават в училището, където ученикът се обучава.

Tаксата за изпита за проверка на способностите /изобразително изкуство/ - прием след завършен VІІ клас, е 6 /шест / лева.

Таксата се плаща по сметка на РИО – Плевен.
BG 82UBBS 800 231 06161 300  
BIC КОДЪТ на банката е UBBSBGSF

Обслужваща банка ОББ АД, клон Плевен.

Сумата се  внася преди подаване на заявлението за допускане до изпит.

Таксата може да се внесе в удобния за Вас банков клон.

При попълване на вносната бележка се записва ЕГН и името на ученика.

Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии или непрофилирани паралелки, които не са противопоказани на здравословното им състояние.

Ученици от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

В срок от 07 май до 21  май 2015 г., в стая 323 на РИО – Плевен, учениците подават следните документи:

1. Заявление с подредени желания;

2. Служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок на учебната 2014/2015 г.;

3. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия.

4. За учениците, настанени в домове, лишени от родителски грижи-служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома.

5. За учениците, настанени в приемни семейства - нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.

Работното време на комисията е:

от 9:00 – 13:00 часа и от 13:30 – 16:00 часа

Още полезна информация във връзка с приема на ученици в държавните и общински училища след завършен VII клас за учебната 2015/2016 година можете да намерите в сайта на РИО-Плевен.

Google+