ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Публикувано в Прием на ученици

  1. Брой паралелки2 /две/
  1. Брой ученици52 /петдесет и двама/
  1. Подаване на документи за преместване (записване) в V клас

3.1. Необходими документи:

3.1.1. Заявление за класиране по образец – изтегли тук

3.1.2. Заявление за преместване (записване) по образец - изтегли тук

3.1.3. Удостоверение за завършен начален етап (оригинал);

З.1.4. 3аявление за избираеми часове, които ще се изучават в V клас - по образец;

3.1.5. Заявление за избор на спортни дейности - по образец;

31.6. Заявление за целодневна организация на учебния ден (по желание) - по образец;

3.1.7. Удостоверение за раждане - копие и оригинал (за сверяване) - само за учениците, завършващи друго училище

3.1.8. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт /при наличие/;

3.1.9. Лична здравно-профилактична карта

*(представя се след 15.09.2024 г. в кабинета на медицинския специалист в училището)

  1. График на дейностите

  4.1. За ученици, завършващи и продължаващи обучението си в ОУ „Йордан Йовков“, Плевен:

     от 03.06. до 14.06.2024 г. – Родителите подават заявление по образец до директора чрез класните ръководители.

 4.2. За ученици, завършили други училища и желаещи да продължат обучението си в ОУ „Йордан Йовков“, Плевен:

от  17.06.2023 г. /понеделник/  до  27.06.2024 г. /четвъртък/, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в канцеларията на училището /2 етаж/.

4.3. Обявяване на списъците по паралелки (по входящ номер на заявлението) и свободните места след първи етап в сайта на училището на 28.06.2024 г /петък/

4.4. Записване на класираните ученици с оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование в периода 01 - 03 юли 2024 г.

4.5. Информация за броя на незаетите места -  04.07.2023г.

4.6. Подаване на документи и записване при наличие на свободни места от 05.07.2024 г. до 14.09.2024 г. в канцеларията на училището /2 етаж/.

 5. Правила за класиране и прием в V клас в ОУ „Йордан Йовков“ - Плевен

5.1. Училищният план-прием за V клас в ОУ „Йордан Йовков“, град Плевен, се осъществява за ученици, които през учебната 2024/2025 година завършват IV клас в ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен и в други училища.

5.2. Всички ученици участват на равни начала в етапите на осъществяване на план-приема.

5.3. Документи се подават от родителите/настойниците на учениците, в съответните срокове, съгласно утвърдения график.

5.4. Подаването на документите може да се извърши на място в училище или по електронен път - на официалната поща на училището, при спазването на изискването за пълнота на комплекта от документи и информацията в заявленията.

5.5. Сформирането на паралелките на V клас се извършва въз основа на посочените предмети, които родителят/настойникът желае да бъдат изучавани като ИУЧ. 

5.6. Окончателният избор на учебни предмети (ИУЧ), които ще бъдат изучавани в съответна паралелка на V клас се извършва на база брой подадени заявления от родителите с посочени съответни предмети. 

5.7. Ученици, чиито родители/настойници не са подали в срок документи, могат да бъдат преместени/записани в V клас на ОУ „Йордан Йовков”, при наличие на свободни места, след приключване на двата етапа от прием на документи, съгласно графика.

5.8. В случай, че постъпилите заявления са повече от свободните места, се прилагат критерии, разработени от комисията за прием на ученици.

 6. Критерии за класиране и прием в V клас в ОУ „Йордан Йовков“ - Плевен

 Ученици, които са посещавали редовно ЦОУД от началото до края на учебната година (без допуснати отсъствия по неуважителни причини) – 5 точки

*Забележка: Критерият се отнася за ученици, които кандидатстват за ГЦОУД II, III, IV и V клас

  1. Дете сирак – 5 точки или полусирак – 5 или 4 точки
  2. Дете полусирак – 4 точки
  3. Дете с родител с ТЕЛК ( лежащо болен, за който другия родител полага грижи ) – 4 точки
  4. Дете със самотен, работещ родител – 4 точки
  5. Дете на двама, работещи на трудов договор и пълен работен ден (дневна смяна) – 3 точки – удостоверява се със служебна бележка, с подпис и печат на работодателя.
  6. Ученици без нарушения на Правилника за дейността на училището – 5 точки.

 Критериите за прием не се прилагат, когато броят на желаещите да се запишат в пети  клас ученици не надвишава обявените места.

Google+