Прием на ученици

Прием на ученици в I-ви клас

Публикувано в Прием на ученици

Необходими документи

· Заявление за постъпване в І-ви клас
· Заявление за постъпване в Подготвителен клас
· Копие от удостоверението за раждане
· Декларация, относно желанието на родителя за целодневно обучение
· Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група/клас или декларация от родителите за децата, които не са посещавали такава

Срокове:

· За подаване на заявления - до 30 май 2017 година;
· За записване от 30 май до 2 юни 2017 година;
· Изнасяне на списъците със записаните деца - 05.06.2017 г.
Заявления се приемат всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа в канцеларията на училището.

Класни ръководители на І клас за учебната 2017/2018 година:

Евгения Кацарска, Милена Бельовска, Лилия Нинова.
Предпочитания за учител се удовлетворяват при възможност.

Критерии за прием:

При голям брой желаещи за записване, с предимство се ползват:
· Всички подлежащи на задължително обучение деца, навършили седем години в съответната календарна година от района на училището.
· Деца, завършили подготвителната група в училището.
· Деца на учители и служители в училището.
· Деца, чийто братя или сестри учат в училище.
Родителите на деца със СОП от района трябва да представят необходимите медицински документи - протокол от ЛКК, ТЕЛК.

Начин на осъществяване на целодневна организация на учебния ден:

ІІ вариант на организация на учебната дейност:
– задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок /преди обяд/;
– самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и спорт се провеждат след обяд.

Календарен график  на дейностите по приема на ученици в I-ви клас:

І етап


Дейности

Срок

1.

Провеждане на срещи с родителите на деца от ПГ за проучване на нагласите им за целодневна организация на учебния ден

19.04.2017 г.
четвъртък
начало 18.00 часа

2.

„Дни на отворени врати” – среща на родители и ученици с учителите на бъдещите първокласници

21.04.2017 г.
четвъртък

3.

Прием на заявления  за записване в първи клас

До 30.05.2017 г.

4.

Среща с родителите на бъдещите първокласници по паралелки

07.06.2017 г.
четвъртък
начало 18.00 часа

5.

Записване на подалите заявления с пълен комплект документи

От 30.05.2017 до 02.06.2017 г.

6.

Изнасяне на списъците със записаните деца

05.06.2017 г., 17.00 ч.

ІІ етап


1.

Обявяване на свободни места и прием на документи

До 26.08.2017 г.

2.

Записване на подалите заявления с пълен комплект документи

До 09.09.2017 г.

3.

Родителски срещи по класове

08.09.2017 г.

Google+