Класиране за I-ви клас за учебната 2024-2025

Публикувано в Прием на ученици

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Всички подали заявления за първи етап на класиране в първи клас в ОУ „Йордан Йовков“, гр. Плевен са приети.

Приетите ученици на първи етап на класиране следва от 06.06.2024 г. до 10.06.2024 г. (вкл.) да се запишат в училището съгласно Графика на дейностите от Правила за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Плевен и град Славяново за 2024/2025 учебна година, утвърдени от Кмета на Община Плевен.

План-прием за учебната 2024/2025 година

Публикувано в Прием на ученици

 1. Училището ще осъществи прием за първи клас - две паралелки.
 2. Училището ще осъществи прием за пети клас - две паралелки.
 3. Брой на местата в паралелките първи клас - 44.
 4. Брой на местата в паралелките пети клас - 52.
 5. Свободни места в останалите класове:

Втори  клас     - 5

Трети клас      - 12

Четвърти клас - 6

Шести клас     - 10

Седми клас      - 15

 1. Промяна в броя на паралелките в останалите класове - няма
 2. Целодневна организация на учебния ден ще се провежда във всички класове в начален етап (от първи до четвърти) и в пети клас.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС И ПГ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Публикувано в Прием на ученици

Прием в група за задължително предучилищно образование

 1. Една полудневна предучилищна група с преподавател Росица Трифонова

Прием в I-ви клас

 1. Брой паралелки – 2 (две). Брой ученици – 48
 2. Начални учители:

Юлия Каленска, Дарина Калчева

ОУ „Йордан Йовков“ работи по програми, осигуряващи безплатна закуска, млечни изделия и плод. Разполагаме с физкултурен салон, две компютърни зали, столова с предварително обявено меню. Класните стаи в училището са просторни, светли, топли и уютни. За всяко дете има индивидуално шкафче за учебници и помагала, което се заключва. В двора и в сградата на училището се осъществява 24 часово видеонаблюдение. В училището работят отлично подготвени педагогически специалисти, за които обучението на деца е призвание. Резултатите от НВО в IV и VII клас, които традиционно са сред първите в областта и над средните за страната, показват качеството на работа в нашето училище.

Ние предлагаме:

Целодневна организация на учебния ден за I-V клас

Разширено изучаване на английски език и руски език

Възможност за:

- участие във вокална група и група за български фолклор (народно пеене и народни танци)

Приложни изкуства

Спорт – футбол, волейбол

Подаване на документи за класиране и записване:

Кандидатстването, класирането и записването в първи клас се извършва по правила за прием на ученици в първи клас, утвърдени от кмета на община Плевен.

Документи се приемат в канцеларията на ОУ „Йордан Йовков“, гр. Плевен от 29.01.2024 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Необходими документи:

 1. Заявление (по образец);
 2. Акт за раждане;
 3. Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детето (при подаване на заявление за записване)

...

- Заявление за класиране I клас

- Заявление за записване в I клас

- Правила за прием в I клас, утвърдени от Кмета на Община Плевен

- Заявление за записване в група за задължително предучилищно образование

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Публикувано в Прием на ученици

1. Брой паралелки – 3 /три/

2. Брой ученици – 84 /осемдесет и четири/

3. Подаване на документи за преместване (записване) в V клас

3.1. Необходими документи:

3.1.1. Заявление за преместване (записване) - по образец;

3.1.2. Удостоверение за завършен начален етап (оригинал);

З.1.3. 3аявление за избираеми часове, които ще се изучават в V клас - по образец;

3.1.4. Заявление за избор на спортни дейности - по образец;

31.5. Заявление за целодневна организация на учебния ден (по желание) - по образец;

3.1.6. Удостоверение за раждане - копие и оригинал (за сверяване) - само за учениците, завършващи друго училище

3.1.7. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт /при наличие/;

3.1.8. Лична здравно-профилактична карта

*(представя се след 15.09.2023 г. в кабинета на медицинския специалист в училището) 

4. График на дейностите

 4.1. За ученици, завършващи и продължаващи обучението си в ОУ „Йордан Йовков“ - Плевен:

от 12.06. до 15.06.2023 г. – Родителите подават заявление по образец до директора чрез класните ръководители.

 4.2. За ученици, завършили други училища и желаещи да продължат обучението си в ОУ „Йордан Йовков“, Плевен:

от  16.06.2023 г. /петък/  до  23.06.2023 г. /петък/, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в канцеларията на училището /2 етаж/.

4.3. Обявяване на списъците по паралелки (по входящ номер на заявлението) и свободните места след първи етап в сайта на училището на 23.06.2023 г /петък/

4.4. Записване на класираните ученици с оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование в периода 26 - 29 юни 2023 г.

4.5. Информация за броя на незаетите места -  30.06.2023г.

4.6. Подаване на документи и записване при наличие на свободни места от 03.07.2023 г. до 14.09.2023 г. в канцеларията на училището /2 етаж/.

5. Правила за класиране и прием в V клас в ОУ „Йордан Йовков“ - Плевен

5.1. Училищният план-прием за V клас в ОУ „Йордан Йовков“ се осъществява за ученици, които през учебната 2023/2024 година завършват IV клас в ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен и в други училища.

5.2. Всички ученици участват на равни начала в етапите на осъществяване на план-приема.

5.3. Документи се подават от родителите/настойниците на учениците, в съответните срокове, съгласно утвърдения график.

5.4. Подаването на документите може да се извърши на място в училище или по електронен път - на официалната поща на училището, при спазването на изискването за пълнота на комплекта от документи и информацията в заявленията.

5.5. Сформирането на паралелките на V клас се извършва въз основа на посочените предмети, които родителят/настойникът желае да бъдат изучавани като ИУЧ. 

5.6. Окончателният избор на учебни предмети (ИУЧ), които ще бъдат изучавани в съответна паралелка на V клас се извършва на база брой подадени заявления от родителите с посочени съответни предмети. 

5.7. Ученици, чиито родители/настойници не са подали в срок документи, могат да бъдат преместени/записани в V клас на ОУ „Йордан Йовков”, при наличие на свободни места, след приключване на двата етапа от прием на документи, съгласно графика.

5.8. В случай, че постъпилите заявления са повече от свободните места, се прилагат критерии, разработени от комисията за прием на ученици.

6. Критерии за класиране и прием в V клас в ОУ „Йордан Йовков“ - Плевен

6.1. Ученици, завършили начален етап на основното образование в ОУ ,,Йордан Йовков“, гр. Плевен в годината на кандидатстване – 5 точки.

6.2. Деца, чиито по-големи братя или сестри се обучават през съответната учебна година в ОУ ,,Йордан Йовков” (доказва се с копие от първа страница от бележника на обучаемия) – 3 точки.

6.3. Деца и внуци на учители и служители, работили или работещи в училището - 1 точка.

6.4. Деца, живеещи в близост до училището (представя се адресна регистрация) - 1 точка.

6.5. Деца близнаци или сираци – 1 точка.

6.6. Деца, чиито родители работят в близост до училището – 1 точка.

Критериите за прием не се прилагат, когато броят на желаещите да се запишат в пети  клас деца не надвишава обявените места.

Google+